Hotel Columbus


Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Columbus Hotel

Columbus Hotel dok
łada wszelkich starań, aby dane gości przetwarzane były z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (zwanym dalej RODO).
1.Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Columbus Hotel  Starowi
ślna 57 31-038 Kraków.
2.Jak si
ę z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?
Żeby uzyskać więcej informacji napisz do naszego inspektora danych osobowych poprzez mail: hotel@hotelcolumbus.pl
3.Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?
W zale
żności od udzielonych zgód i istniejących obowiązków prawnych, przekazane dane będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a,  b) c) i f) RODO a w szczególności  w celu:
a.obs
ługi składanych zapytań, rezerwacja pokoju hotelowego lub/i usługi gastronomicznej
b.realizacji umowy hotelarskiej lub/i gastronomicznej.
c.marketing us
ług hotelowych i/lub gastronomicznych administratora danych osobowych - pod warunkiem uzyskania zgody osoby, której dane dotyczą;
d.zapewnienie bezpiecze
ństwa osób oraz mienia znajdujących się w hotelu i restauracji poprzez stosowanie monitoringu wizyjnego.
e.Ponadto, celem przetwarzania danych osobowych przez Hotel jest: Dochodzenie ewentualnych roszcze
ń przez Hotel w związku z poniesioną przez Hotel szkodą wyrządzoną przez gościa, lub ochrona przed roszczeniami gościa w stosunku do Hotelu. Udokumentowanie wykonania usługi dla celów podatkowych oraz Zapewnienie najwyższej jakości usług dla gości hotelowych.
4.Jak d
ługo dane osobowe będą przetwarzane?
a.dotycz
ące składanych zapytań zgodnie z wymaganym przepisem prawa
b.dotycz
ące rezerwacji zgodnie z wymaganym przepisem prawa
c.Pozyskane w zwi
ązku z zawarta umową o świadczenie usług hotelarskich będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych Hotelu lub gościa, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi później.
d.przetwarzane w celach marketingowych - do odwo
łania zgody, osoby której dane dotyczą lub do ustania przyczyny biznesowej;
e.w systemach monitoringu wizyjnego - przez 30 dni.
5.Komu mog
ą być przekazane dane osobowe?
a.Podmiotom upowa
żnionym na podstawie przepisów prawa,
b.Podmiotom upowa
żnionym przez administratora wyłącznie w interesie administratora i na jego rzecz na podstawie zawartej umowy i w granicach tam określonych, w szczególności zewnętrznym dostawcom usług
c.Innym podmiotom na podstawie wyra
źnie udzielonej przez Państwa zgody.
6.Jakie s
ą prawa gościa w związku z przetwarzaniem danych osobowych? Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, poprawiania danych lub ich przenoszenia, a także wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych, żądania usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania. Mają Państwo także prawo wycofania zgody w każdym czasie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie oparte na tej zgodzie przed dniem jej wycofania.
7.Czy istnieje mo
żliwość wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych?  Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
8.Czy podanie danych osobowych jest wymogiem umownym lub ustawowym?
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak
że odmowa podania danych może skutkować:
a.odmow
ą realizacji usługi hotelarskiej i/lub gastronomicznej - w przypadku danych przetwarzanych w celu zawarcia umowy usługi;
b.odmow
ą realizacji usługi - w przypadku rezerwacji pokoju lub innych usług świadczonych przez hotel;
9.Czy podejmowane s
ą zautomatyzowane decyzje na podstawie danych osobowych, w tym profilowanie?
Hotel nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji na podstawie danych osobowych, w tym nie dokonuje profilowania.
10.Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Columbus Hotel dost
ępna jest  na stronie internetowe www.hotelcolumbus.pl
11.Czy hotel b
ędzie przekazywał dane osobowe poza obszar UE?
Nie
Polityka prywatno
ści oraz warunki korzystania z witryny

Zasady ogólne
Udost
ępniając Państwu naszą stronę internetową, poniżej podajemy zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji uzyskiwanych za pośrednictwem naszej strony internetowej.
Przegl
ądając serwis internetowy Columbus Hotel w Krakowie akceptujesz zasady zawarte w Polityce Prywatności znajdującej się na stronie. Każdą osobę wykorzystującą w jakikolwiek sposób serwis (lub jego część) Columbus Hotel w Krakowie, obowiązuje aktualna Polityka Prywatności. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.
Nie sprzedajemy i nie udost
ępniamy osobom trzecim danych personalnych i adresowych  użytkowników serwisu.
Dane Osobowe
W czasie korzystania z serwisu Columbus Hotel, mo
żesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków imię i adres e-mail. W przypadku formularzy zamówień, rezerwacji, ankiet, konkursów itp. będziesz proszony o podanie pełnych danych osobowych.
Prawa autorskie
Wszelkie tre
ści oraz informacje zawarte na naszej stronie internetowej, w tym w szczególności znaki graficzne, dane, teksty, zdjęcia, grafiki, filmy, lub inne materiały są własnością Columbus Hotel i podlegają ochronie zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2000 r. Nr 80 poz. 904 z późn. zm.) w zakresie wykorzystania, wyświetlania, kopiowania, przekazywania, rozpowszechniania, zmiany lub usuwania. W związku z powyższym wszelkie działania we wskazanym zakresie, podjęte bez uprzedniej pisemnej zgody Columbus Hotel, są bezprawne i będą stanowiły naruszenie własności intelektualnej spółki.
Je
śli jesteś zainteresowany wykorzystaniem materiałów zawartych w serwisie, prosimy o kontakt pod adresem mailowym hotel@hotelcolumbus.pl


Polityka Cookies

Pliki Cookies („ciasteczka”) to drobne pliki tekstowe, tworzone automatycznie przez przegl
ądarkę internetową, podczas odwiedzania stron internetowych. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Hotel jest podmiotem zamieszczaj
ącym na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki Cookies oraz mającym do nich dostęp. Wykorzystujemy pliki Cookies w celu:
1.dopasowania zawarto
ści naszej strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę;
2.przygotowywania statystyk pomagaj
ących poznaniu preferencji i zachowań użytkowników; Analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów. Statystyki stosuje się też do oceny popularności strony;
3.mo
żliwości podejmowania działań marketingowych.
Nasza strona stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (Cookies) - sesyjne i sta
łe.
Pliki sesyjne s
ą tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony Hotelu (poprzez wejście na inną stronę lub wyłączenie przeglądarki).
Pliki sta
łe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.
Korzystaj
ący z naszej strony może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (Cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (Cookies) w urządzeniu końcowym.

Hotel informuje,
że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji naszej strony internetowej. Pliki Cookies, z których korzysta nasza strona, a które są zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika mogą być udostępnione naszym partnerom oraz współpracującym z nami reklamodawcom.
Hotel Columbus

Starowiślna 57
31-038 Kraków
Poland

tel.   +48 12 252 75 50
fax.  +48 12 433 99 95